Pakalpojumi

 Uzsākot psihologa pakalpojumus, psihologs un klients vienojas par sekojošiem sadarbības noteikumiem:

1) Balstoties uz klienta vajadzībām, tiek izvirzīts psiholoģiskās konsultēšanas (izpētes) mērķis.

2) Klients ar psihologu vienojas par konsultāciju skaitu, laiku un apmaksu.

3) Strādājot ar nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu klientu psihologam nepieciešama klienta likumiskā pārstāvja piekrišana, izņemot gadījumus, ja klients apdraud sevi vai citas personas, vai ja klienta psiholoģisko izpēti likumā noteiktajā kārtībā pieprasījusi veikt tiesībsargājošā vai cita kompetenta iestāde.

4) Procesa sākumā psihologs informē klientu par plānoto sadarbības norisi.

5) Psihologs iepazīstina klientu un viņa likumiskos pārstāvjus, ja tādi ir, ar psiholoģiskās izpētes rezultātiem, kā arī sagatavo rakstisku atzinumu, ja klients (likumiskais pārstāvis) to lūdz.

6) Likumā noteiktajos gadījumos psiholoģiskās izpētes noslēgumā psihologs sniedz rakstisku atzinumu par psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas procesa rezultātiem, pamatojoties uz rakstisku tiesībsargājošās iestādes vai citas kompetentas iestādes vai personas pieprasījumu. atzinumu sastādīšanu apmaksā tā pieprasītājs.

 Klienta pienākumi un tiesības

Klienta sadarbība ar Psihologu ir brīvprātīga. Klientam (likumiskajam pārstāvim) ir pienākums ierasties uz konsultācijām, ja likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā psiholoģisko izpēti noteikusi tiesa, bāriņtiesa, sociālais dienests vai cita kompetenta iestāde.

Klients (likumiskais pārstāvis) ievēro noteikto konsultāciju plānu. Gadījumā, ja Klients nevar ierasties uz konsultāciju, viņš par to nekavējoties informē Psihologu un vienojas par nākamo konsultāciju.

Neskaidrību vai strīdus gadījumos klients ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu Latvijas psihologu asociāciju Ētikas komisijās. Sadarbojoties ar psiholoģi Evitu Petručeņu, strīdus gadījumos var vērsties  Latvijas Profesionālo psihologu ētikas komisijā.

Psihologa pienākumi un tiesības

Psihologs strādā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, psihologa Ētikas kodeksam un Psihologa profesijas standartam, savā darbā ievērojot objektivitāti, neitralitāti, precizitāti, konfidencialitāti un klienta intereses.

Psihologs nodrošina visas ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti. Informācija par klientu var tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar personām, kas tieši piedalās klienta problēmas risināšanā, informējot tās par konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību.

Izņēmuma gadījumā psihologam ir tiesības un pienākums ziņot tiesībsargājošām iestādēm vai citām kompetentām iestādēm par apstākļiem, kas viņam kļuvuši zināmi privātas konsultācijas laikā, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka minēto apstākļu iestāšanās var apdraudēt psihologa, klienta vai trešās personas dzīvību vai veselību, kā arī sniegt ziņas par Klientu pēc šo iestāžu rakstiska pieprasījuma.