Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē karjeras attīstības un karjeras izvēles jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un tās veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultāciju uzdevums ir palīdzēt klientam apzināties savas vajadzības, intereses un spējas profesionālās izvēles jomā un palīdzēt saskaņot tās ar mācību vai darba iespējām. Karjeras konsultēšana tiek pielietots plašs psiholoģiskās izpētes metodiku klāsts, kas palīdz noteikt intereses, rakstura īpašības, intelektuālās dotības. Karjeras konsultants sniedz arī informāciju par profesiju pasauli, par izglītības un darba meklēšanas ceļiem. Vienmēr tiek pārrunātas arī reālās iespējas, pakāpeniski tiek veidots tālākās rīcības plāns. Profesionālās karjeras izvēlē, īpaši pusaudžu un jauniešu vecumā ir svarīgs ģimenes atbalsts. Situācijā, kad karjeras konsultants ir arī psihologs, karjeras izvēlē palīdzoši ir arī profesionāli klienta uzvedības emocionālā stāvokļa novērojumi un klīniski orientētas sarunas rezultāti. Karjeras konsultācijas ietvaros iespējams palīdzēt sastādīt CV latviešu, krievu, vācu, angļu valodā.

Klienti: skolēni, vecāki, skolotāji, studenti, strādājošie pieaugušie, bezdarbnieki un darba devēji, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām.