Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte ir psiholoģiskā pakalpojuma veids, kurā tiek izstrādātas un izmantotas dažādas psiholoģiskās metodes (testi, anketas, intervijas u.c.) savstarpējo attiecību grupās un indivīda psihisko procesu, stāvokļu un personības īpatnību noteikšanai un novērtēšanai. (www.kpa.lv)

Personības izpēte ietver klienta emocionālā stāvokļa novērtēšanu, attiecību ar citiem, iekšējo pārliecību un attieksmes pret sevi un pasauli, rakstura īpašību izpēti. Tiek pievērsta uzmanība cilvēka izjūtām, pārliecībām, vajadzībām, mērķiem un uzvedībai. Ja izpēti pasūta sociālais dienests vai kāda tiesību sargājoša organizācija, klientam ir jābūt nosūtījumam un informācijai par izpētes mērķi.  Pilna personības izpēte ietver arī intelekta (uzmanības, atmiņas un domāšanas) izpēti. Personības izpēte vienam cilvēkam parasti paredz aptuveni piecas līdz sešas stundas. Divas līdz trīs stundas  tiek veltītas psihodiagnostikas metodiku (aptaujas, testi, zīmējumi u.c.) aizpildīšanai, vismaz divas stundas padziļinātai sarunai par dzīves gājumu un attieksmi pret sevi un pasauli un viena stunda atgriezeniskās saites sniegšanai par izpētes rezultātiem. Pēc klienta vai pasūtītāja (piemēram, sociālais dienests, bāriņtiesa) lūguma tiek sastādīts rakstisks psihologa atzinums. Psiholoģisko izpēti var pasūtīt pats klients, lai izprastu noteiktu psiholoģisko grūtību cēloņus. Personības psiholoģiskā izpēte var tikt lūgta no bērnu tiesību sargājošo institūcijas puses, lai, piemēram, izvērtētu vecāka spējas veikt aizgādību pār bērnu, lai izvērtētu kāda psihotraumējoša notikuma ietekmi uz cilvēka psihi un turpmāk nepieciešamo palīdzību.   MMPI (MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY) - Minesotas daudzfāžu personības aptauja ir viena no profesionālajām, standartizētajām personības izpētes metodēm. Metodika ļauj noteikt personības rakstura īpašības, uzvedības tendences, uzrāda neirotiska vai psihopātiska rakstura pazīmes, ja tādas ir klātesošas.

Bērnu līdz 16 gadiem intelekta izpēti piedāvāju veikt ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vekslera intelekta testu bērniem - WISC IV.    S.Sebre un B.Martinsone WISC IV rokasgrāmatas ievadā raksta: "Mūsdienu WISC-IV testa autori uzsver, ka psiholoģiskās izpētes procesā intelekta testa rezultāti ir kā līdzeklis, lai labāk izprastu bērna problēmas specifiku un konkrētas grūtību jomas; tie vienlaicīgi palīdz saprast arī bērna stiprās puses vai labāk attīstītās spējas. Ļoti būtiski, ka intelekta testa rezultāti tiek interpretēti un integrēti ar informāciju par bērna attīstības vēsturi, kā arī pašreizējiem sociālajiem un emocionālajiem aspektiem. Vekslers ir norādījis, ka intelekta testa standartizētās balles ir tikai viens no līdzekļiem, lai izveidotu pilnīgu un integrētu psiholoģisko portretu. Lai izprastu bērna intelekta un kognitīvo funkcionēšanu pilnīgā, „noapaļotā” kopainā, vienmēr ir jāņem vērā arī bērna personības iezīmes, it īpaši mērķtiecība un motivācija."

Bērna psiholoģisko izpēti var pasūtīt gan vecāki vai likumiskie pārstāvji, gan bērnu tiesības aizsargājošās institūcijas. Jebkurā gadījumā bērna psiholoģiskajai izpētei ir nepieciešama vecāka vai likumiskā pārstāvja rakstiska atļauja. Bērna izpētē atkarībā no vecuma, emocionālā noskaņojuma un attīstības metodes tiek variētas. Parasti, lai iegūtu objektīvāku rezultātu, izpēte notiek bez vecāka klātbūtnes. Vecākam ir tiesības iepazīties ar izpētes rezultātiem. 

Ģimenes psiholoģiskā izpēte atšķiras ar sadarbības laika būtiski lielāku apjomu un iespēju izvērtēt savstarpējās attiecības. Ģimenes psiholoģiskajā izpētē tiek veltīts laiks katra indivīda personības izpētei un savstarpējo attiecību izpētei. Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību izvērtēšanai var tikt izmantota Maršakas interakciju metode jeb MIM, kas paredz novērošanu ar dotiem uzdevumiem, kas atbilst bērna dabiskai aktivitātei - rotaļai. Parasti ģimenes izpētei nepieciešamas vismaz 10 konsultācijas. Jebkuram ģimenes loceklim, kurš piedalās izpētē, pat ja tas ir bērns, ir jāzina, kādēļ viņš ir atnācis pie psihologa.